Dataskydd

§ 1. Bakgrund

Denna dataskyddspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Toarulle Sverige AB:s webbplats (www.toarulle.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.
Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter
kan komma att hanteras på webbplatsen.
kan komma att hanteras på webbplatsen.

 

§ 3. definition av personuppgifter

Till bergreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

 

§ 4. Samtycke

a)  Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det. Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
Samtycke sker i samband med att en prenumeration skapas via betalningssidan.

 

b)  Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:
Genom att avsluta sin prenumeration återkallas samtycket.
 

c)   Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till support@toarulle.se.

 

§ 5. Behandling av personuppgifter

a)   Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:
Namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress, konto- och kreditkortsuppgifter (via tredje part).
Om företag (även): Företagsnamn, org.nr. samt VAT-nr.

 

b)   Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:
För att kunna erbjuda produkten och kunna ta betalt av användaren.

 

c)   Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:
Betaltjänsten Stripe
Transportbolag

 

d)   Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

 

§ 6. Säkerhet

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.  
Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

 

§ 7. Användarnas rättigheter

a)   Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Om personuppgifterna behandlas har användaren rätt att få tillgång till dem. 
Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till support@toarulle.se.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b)   Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter vid vissa situatiooner.

c)   Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas.

d)   Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

e)   Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning.

 

f)     Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
       Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
       Om samtycket återkallas,
       Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
       Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
       Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
       Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
       Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderåring skapar en profil i ett socialt nätverk.
 

g)   Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

 

h)   Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt: 
Bekräftelse skickas via e-post.
 

i)     Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.


j)     Skatestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätt som första instans.

 

§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den 20 maj 2024 och uppdaterades den 30 maj 2024.
Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.
Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt:
Via e-post

§ 9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till support@toarulle.se.
Svarstid för e-post: 1-15 arbetsdagar.
 

§ 10. Tredje part

Privacy Policy by Stripe:
https://stripe.com/se/privacy